Skip to main content

Ważny termin w ubezpieczeniach, tzw. okres karencji lub okres oczekiwania (Wartezeit).
Ten wpis jest skierowany do wszystkich, którzy jeszcze nie zapoznali się z tym tematem, i szczegółowo omówi warunki firmy DEURAG w ich opcji taryfowej SAFE i SAFE fokus

Czego należy przestrzegać i kiedy dokładnie ubezpieczenie zacznie obowiązywać, odkryjesz, czytając poniższy wpis.

Uwaga: Nie możemy ponosić odpowiedzialności za treść, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłych zmian prawnych.

Okres karencji to kluczowy element wielu umów ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczeń prawnych. Jest to ustalony okres między zawarciem umowy a początkiem ochrony ubezpieczeniowej, podczas którego nie istnieje jeszcze ochrona.

Twoja ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się w momencie wskazanym w polisie ubezpieczeniowej. Warunkiem dla ochrony ubezpieczeniowej jest, że zapłacisz pierwszą lub jednorazową składkę niezwłocznie po upływie 14 dni od otrzymania polisy ubezpieczeniowej i rachunku za składkę. Ustalony okres karencji pozostaje niezmieniony. To znaczy: obowiązuje w każdym przypadku.

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes

Ihr Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Sie den ersten oder den einmaligen Beitrag unverzüglich nach Ablauf von 14 Tagen nach Zugang des Versicherungsscheins und der Beitragsrechnung zahlen (siehe § 9.1 B (Abs. (1)). Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt. (Das heißt: Sie gilt in jedem Fall.)“

 

Tutaj jest jasno zdefiniowane, że ochrona ubezpieczeniowa zaczyna się od zapłaty pierwszej składki i po upływie okresu karencji.

 

Dla pewnych przypadków ubezpieczenia prawnego obowiązuje okres karencji trzech miesięcy.

Dotyczy to między innymi ubezpieczenia prawnego dla pracowników, ubezpieczenia prawnego dla mieszkań i nieruchomości, ubezpieczenia prawnego w prawie umów i rzeczy, ubezpieczenia prawnego w sprawach podatkowych, ubezpieczenia prawnego w sprawach społecznych i ubezpieczenia prawnego w administracji.
Wyjątek: Jeśli ustaliliście ochronę prawno-ubezpieczeniową zgodnie z § 37 ARB (SAFE fokus), w przypadku ochrony prawnej w zakresie prawa pracy (§2 b)) obowiązuje okres karencji wynoszący 6 miesięcy.

“§ 4.1 Voraussetzungen für den Anspruch auf Rechtsschutz (4); Drei Monate Wartezeit gelten für Fälle der Leistungsarten • Arbeits-Rechtsschutz (§2 b)), • Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)), ausgenommen, es handelt sich allein um die Geltendmachung von Schaden- ersatzansprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen, • Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)), • Steuer-Rechtsschutz (§ 2 e)), • Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f)), • Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g)). Ausnahme: Sie haben den Rechtsschutz nach § 37 ARB ( SAFE fokus) vereinbart? Dann gilt in Fällen der Leistungsart Arbeits-Rechtsschutz (§2 b)) eine Wartezeit von 6 Monaten.

Abyś nie poniósł możliwie żadnych strat w przypadku zmiany ubezpieczyciela, masz prawo do ochrony ubezpieczeniowej w następujących sytuacjach (dotyczy to wyjątkowo przepisów § 4.1):

a) Zdarzenie objęte ubezpieczeniem wystąpiło w trakcie trwania naszej umowy. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje również w przypadku, gdy opierasz się na udzielonym ci pouczeniu dotyczącym ochrony Twoich praw, które było niezgodne z prawem, błędne lub niepełne i które zostało udzielone przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 7 ust. 1. To samo dotyczy sytuacji, gdy takie pouczenie jest brakujące. Przykład: Przed rozpoczęciem Twojej umowy o ochronę prawna podpisałeś umowę leasingu samochodu. Później odwołujesz się od umowy leasingowej, powołując się na wady w pouczeniu dotyczącym Twoich praw. Leasingodawca odrzuca Twoje odwołanie i kwestionuje Twoje prawo do odwołania. Chcesz teraz skorzystać z pomocy prawnika, aby uwolnić się od zobowiązań umownych.
To samo dotyczy również sytuacji, gdy chcesz zakwestionować decyzję prywatnego lub publicznego ubezpieczyciela, zakładu ubezpieczeń społecznych lub instytucji emerytalnej, która została podjęta w odpowiedzi na złożony przez Ciebie wniosek przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z § 7 ust. 1.
Przykład: Twój wniosek o emeryturę, złożony przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, został odrzucony.

b) Chociaż zdarzenie objęte ubezpieczeniem wystąpiło w trakcie trwania umowy poprzedniego ubezpieczyciela, roszczenie zostaje zgłoszone po upływie trzech lat od zakończenia poprzedniego ubezpieczenia. Jednak zgłoszenie u poprzedniego ubezpieczyciela nie może być celowe lub rażąco niedbałe. (Przykład “rażącego niedbalstwa”: Osoba nie zachowała wymaganej w ruchu drogowym staranności w niezwykle dużym stopniu.)

c) Poprzedni ubezpieczyciel i my mamy różne ustalenia dotyczące określenia zdarzenia objętego ubezpieczeniem:
Zdarzenie objęte ubezpieczeniem, wystąpiło według warunków poprzedniego ubezpieczyciela po zakończeniu umowy. Według naszych warunków, zdarzenie objęte ubezpieczeniem wystąpiło w trakcie trwania umowy poprzedniego ubezpieczyciela.

d) Zdarzenie objęte ubezpieczeniem w zakresie ochrony prawnej w sprawach podatkowych przed sądami (np. decyzja podatkowa) wystąpiło w trakcie naszej umowy, ale podstawą do ustalenia podatków lub opłat jest okres trwania umowy poprzedniego ubezpieczyciela.
(Przykład: Otrzymujesz decyzję podatkową w trakcie naszej umowy, dotyczącą roku podatkowego w okresie trwania umowy poprzedniego ubezpieczyciela.)

Ҥ 4.2 Versichererwechsel
(1) Damit Sie bei einem Versichererwechsel möglichst keine Nachteile haben, haben Sie uns gegenüber Anspruch auf Versicherungsschutz in folgenden Fällen (dies gilt abweichend von den Regelungen zu § 4.1):
a) Der Versicherungsfall ist in unserer Vertragslaufzeit eingetreten. Der Versicherungsschutz gilt auch dann, wenn Sie sich zur Wahrnehmung Ihrer rechtlichen Interessen auf eine Ihnen erteilte Belehrung stützen, die rechtswidrig, fehlerhaft oder unvollständig ist und die Ihnen vor Beginn des Versicherungsschutzes im Sinne des § 7 Satz 1 erteilt wurde. Das Gleiche gilt, wenn eine solche Belehrung fehlt. Beispiel: Vor Beginn Ihres Rechtsschutz-Vertrags haben Sie einen Leasingvertrag über einen Pkw abgeschlossen. Später widerrufen Sie den Leasingvertrag unter Hinweis auf Mängel bei der Belehrung über Ihre Rechte. Der Leasinggeber lehnt Ihren Widerruf ab und stellt ein Widerrufsrecht in Abrede. Sie möchten jetzt einen Rechtsanwalt einschalten, um sich von den vertraglichen Verpflichtungen zu lösen.
Das Gleiche gilt auch dann, wenn Sie die Entscheidung eines privaten oder gesetzlichen Versicherers, einer Berufsgenossenschaft oder eines Versorgungswerkes angreifen wollen, die auf einen von Ihnen gestellten Antrag hin erging, den Sie vor Beginn des Versicherungsschutzes im Sinne des § 7 Satz 1 gestellt haben.
Beispiel: Ihr vor Beginn des Versicherungsschutzes gestellter Rentenantrag wird abgelehnt.
b) Der Versicherungsfall liegt zwar in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers, der Anspruch wird aber erstmals später als drei Jahre nach Beendigung der Vorversicherung geltend gemacht. Die Meldung beim Vorversicherer darf jedoch nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig versäumt worden sein. (Beispiel für „grob fahrlässiges Verhalten“: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße.)
c) Der Vorversicherer und wir haben unterschiedliche Regelungen zur Bestimmung des Versicherungsfalls:
Der Versicherungsfall ist nach den Bedingungen des Vorversicherers nach Beendigung des Vertrages eingetreten. Nach unseren Bedingungen ist der Versicherungsfall in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers eingetreten.
d) Der Versicherungsfall im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (Beispiel: Steuerbescheid) fällt in unsere Vertragslaufzeit, die Grundlage für Ihre Steuer- oder Abgabenfestsetzung ist aber in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers eingetreten.
(Beispiel: Sie erhalten in unserer Vertragslaufzeit einen Steuerbescheid, der ein Steuerjahr in der Vertragszeit des Vorversicherers betrifft.)”

W sekcji “Nasze świadczenia z ubezpieczenia prawnego” umowy, okres karencji dla poszczególnych usług jest wymieniony. Niektóre usługi, takie jak ubezpieczenie prawnicze w sprawach karnych, ubezpieczenie prawnicze w sprawach wykroczeń, ubezpieczenie prawnicze w sprawach dyscyplinarnych i zawodowych, ubezpieczenie prawnicze w sprawach odszkodowawczych, ubezpieczenie prawnicze w sprawach doradczych w prawie rodzinnym, partnerstwie życiowym i prawie spadkowym, nie mają okresu karencji.

1. Ochrona prawna w sprawach karnych

a) Ogólna ochrona prawna w sprawach karnych

b) Ochrona prawna w sprawach karnych dotyczących ruchu drogowego

Obrona wobec zarzutu nieumyślnego naruszenia prawa karnego, np. postępowanie karne, odebranie prawa jazdy w postępowaniu karnym.

Bez okresu karencji

2. Ochrona prawna w sprawach wykroczeń

a) Ogólna ochrona prawna w sprawach wykroczeń

b) Ochrona prawna w sprawach wykroczeń dotyczących ruchu drogowego

Obrona wobec zarzutu wykroczenia, np. mandat. Bez okresu karencji

3. Ochrona prawna w sprawach dyscyplinarnych i zawodowych

Obrona w postępowaniach dyscyplinarnych i zawodowych, np. przed sądami zawodowymi i honorowymi.

Bez okresu karencji

4. Ochrona prawna w sprawach odszkodowawczych

a) Ogólna ochrona prawna w sprawach odszkodowawczych

b) Ochrona prawna w sprawach odszkodowawczych dotyczących ruchu drogowego

Uzyskanie odszkodowania, o ile nie wynika ono również z naruszenia umowy lub naruszenia prawa rzeczowego do nieruchomości, budynków lub części budynków, np. szkody osobowe – odszkodowanie za ból i cierpienie; szkody materialne – koszty naprawy, samochód zastępczy; szkody majątkowe – utrata zarobków.

Bez okresu karencji

5. Ochrona prawna w sprawach administracyjnych dotyczących ruchu drogowego

Reprezentacja w sprawach prawnych związanych z ruchem drogowym przed urzędami administracyjnymi i sądami administracyjnymi, np. ograniczenie, odebranie lub odzyskanie prawa jazdy; prowadzenie książki jazdy; szkolenia z zakresu ruchu drogowego.

Okres karencji 3 miesiące

6. Ochrona prawna w sprawach administracyjnych

Reprezentacja w sprawach prawnych przed niemieckimi sądami administracyjnymi w sektorze prywatnym, np. w przypadku nakazów dotyczących trzymania zwierząt, prawa meldunkowego czy szkolnego.

Okres karencji 3 miesiące

7. Ochrona prawna w zakresie umów i praw rzeczowych dotyczących pojazdów mechanicznych

Reprezentacja w sprawach prawnych wynikających z umów dotyczących pojazdów mechanicznych, np. kupna, sprzedaży, naprawy; wynajmu, pożyczki; ubezpieczeń pojazdów mechanicznych.

Okres karencji 3 miesiące
8. Ochrona prawna w sprawach podatkowych

Reprezentacja w sprawach prawnych dotyczących podatków i opłat przed niemieckimi sądami finansowymi i administracyjnymi, np. podatek od osób prawnych, zeznanie podatkowe od dochodów.

Okres karencji 3 miesiące

9. Ochrona prawna w sprawach pracy

Reprezentacja w sprawach prawnych wynikających z stosunku pracy, np. zwolnienie; wynagrodzenie, pensja; czas pracy, urlop; wydanie i poprawa świadectwa pracy; ochrona matki i młodzieży.

Okres karencji 3 miesiące, w umowie SAFE focus 6 miesięcy

10. Ochrona prawna w sprawach społecznych

Reprezentacja w sprawach prawnych przed niemieckimi sądami społecznymi, np. zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, wypadek przy pracy, emerytura socjalna.

Okres karencji 3 miesiące

11. Poradnictwo prawne w sprawach rodzinnych, partnerstwa życiowego i prawa spadkowego

Udzielanie porad lub informacji przez prawnika uprawnionego do działania w Niemczech w sprawach rodzinnych, partnerstwa życiowego i prawa spadkowego, jeśli nie są one związane z inną działalnością podlegającą opłacie.

Bez okresu karencji

12. Ochrona prawna w sprawach rodzinnych, partnerstwa życiowego i prawa spadkowego

Działalność pozasądowa prawnika przekraczająca poradę prawną do kwoty 1.000 euro.

Bez okresu karencji

13. Ochrona prawna w sprawach umów i praw rzeczowych (ochrona prawna własności) w prywatnym obszarze życia

Roszczenia i obrona roszczeń wynikających z prywatnych zobowiązań codziennego życia, np. umowy kupna, umowy naprawy, umowy pożyczki, umowy o świadczenie usług, umowy ubezpieczeniowe, i z praw rzeczowych do rzeczy ruchomych (ochrona prawna własności), np. spory dotyczące własności, posiadania.

Okres karencji 3 miesiące

14. Ochrona prawna dla ofiar przestępstw przemocy

Reprezentacja w sprawach prawnych w Niemczech, o ile przeciwko ubezpieczonemu zostało popełnione przestępstwo przemocowe. Przestępstwo przemocowe ma miejsce w przypadku naruszenia autonomii seksualnej, poważnego naruszenia integralności cielesnej i osobistej wolności, morderstwa i zabójstwa. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje udział ubezpieczonego w postępowaniu karnym jako powoda posiłkowego, adwokackie wsparcie dla świadków, pozaprawne “zadośćuczynienie sprawcy-ofiary”, dochodzenie roszczeń na podstawie Kodeksu Społecznego i Ustawy o Odszkodowaniu dla Ofiar przestępstw już na etapie pozasądowym.

Bez okresu karencji

15. Ochrona prawna w postępowaniu opiekuńczym

Reprezentacja w sprawach prawnych przed niemieckimi sądami, jeśli ma nastąpić umieszczenie pod opieką.

Bez okresu karencji

16. Ochrona prawna w zakresie mieszkań i nieruchomości

Reprezentacja w sprawach prawnych wynikających z najmu i dzierżawy, innych stosunków użytkowania oraz praw rzeczowych, które dotyczą nieruchomości, budynków i ich części, np. wypowiedzenie, eksmisja; podwyższenie czynszu, kaucja najmu; sprawy księgi wieczystej; spory sąsiedzkie.

Okres karencji 3 miesiące, jednak nie ma okresu karencji przy dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie

17. Specjalna ochrona prawna w sprawach karnych 

Obrona w postępowaniu karnym i w sprawach o wykroczenia oraz w postępowaniu dyscyplinarnym i postępowaniu zawodowym w ramach specjalnych warunków. Obowiązują suma gwarancyjna i specjalne przepisy (np. w odniesieniu do przypadku ochrony prawnej, zakresu ochrony i świadczeń z tytułu kosztów). Świadczenia SSR znacznie przekraczają zakres punktów 1a, 2a i 3.

Nie ma ochrony ubezpieczeniowej w przypadku oskarżenia o przestępstwo i w przypadku prawomocnego skazania za zamiar.

Bez okresu karencji

18. Ochrona danych dla osób samozatrudnionych, firm i stowarzyszeń

Dla sądowej obrony roszczeń osób dotkniętych zgodnie z Federalną Ustawą o Ochronie Danych – BDSG – o informację, poprawienie, blokadę, usunięcie danych, a także obronę w postępowaniu z powodu oskarżenia o przestępstwo na podstawie § 43 BDSG i o wykroczenia na podstawie § 44 BDSG.

Bez okresu karencji

19. Ochrona prawna w zakresie umów firmowych

Reprezentacja w sprawach prawnych wynikających z umów ubezpieczeniowych i umów pomocniczych w obszarze zawodowym / samozatrudnienia. Dla medycznych zawodów leczniczych, np. lekarzy, może być dodatkowo uzgodniona ochrona prawna dla sądowej reprezentacji prawnej wynikającej z innych zobowiązań prawnych, zawodowych umów.

Jest ustalona jednolita suma ubezpieczeniowa oraz jednolita franszyza.

3 miesiące okresu karencji

20. Ochrona prawna dla fotowoltaiki

Reprezentacja prawna w sprawach związanych z zakupem lub eksploatacją instalacji do produkcji energii przyjaznej dla środowiska (np. fotowoltaika, energia wiatrowa, bioenergia) na działce niekomercyjnie użytkowanego domu jedno- lub dwurodzinnego, np. umowy kupna, umowy naprawcze, umowy o taryfę zasilania.

3 miesiące okresu karencji.

Okres karencji to ważny czynnik, który powinniście wziąć pod uwagę przy wyborze swojego ubezpieczenia. Pomaga zminimalizować ryzyko nadużyć i zapewnia, że klienci nie zamykają swojego ubezpieczenia tylko na krótki okres, jeśli już wiedzą, że jakiś określony incydent lub potrzeba nadchodzi.

Pamiętajcie, że okres karencji to ogólna zasada i rzeczywiste zastosowanie może różnić się w zależności od konkretnych warunków Waszej umowy. W razie wątpliwości zawsze powinniście skontaktować się bezpośrednio z ubezpieczycielem lub skonsultować się z doradcą ubezpieczeniowym.

Mamy nadzieję, że ten artykuł dał Wam jasny przegląd znaczenia i zastosowania okresu karencji w branży ubezpieczeniowej. Jeśli macie dodatkowe pytania na ten temat, nie wahajcie się skontaktować z nami

Najcześciej zadawane pytania

Czy mogę skorzystać z mojego ubezpieczenia ochrony prawnej za granicą?

Zazwyczaj tak, jednak zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od postanowień Twojej umowy. Często ochrona jest ograniczona do określonych regionów. Dlatego powinieneś to sprawdzić z góry, zanim wyjedziesz za granicę lub tam przebywasz. 

Kiedy opłaca się zmienić ubezpieczenie ochrony prawnej?

Może być kilka powodów do zmiany ubezpieczenia ochrony prawnej. Należą do nich na przykład znaczne podwyżki składek bez poprawy świadczeń, złe doświadczenia w przypadku szkód, czy lepiej dopasowana oferta innego dostawcy. Pamiętaj jednak o ewentualnych terminach wypowiedzenia u Twojego obecnego ubezpieczyciela. 

Kogo można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej?

Zazwyczaj, oprócz siebie, możesz również ubezpieczyć swojego małżonka lub partnera życiowego, a także swoje niepełnoletnie dzieci w ramach swojego ubezpieczenia ochrony prawnej. W przypadku dzieci pełnoletnich często obowiązują szczególne warunki, na przykład jeśli są jeszcze w trakcie edukacji lub mieszkają w tym samym gospodarstwie domowym. Dokładne postanowienia różnią się w zależności od firmy ubezpieczeniowej

Jak powinienem postępować, jeśli chcę skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej?

Jeśli masz sprawę prawną i chcesz skorzystać z ubezpieczenia ochrony prawnej, powinieneś najpierw skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową. Sprawdzi ona, czy sprawa jest ubezpieczona i czy istnieje perspektywa sukcesu. W przypadku pozytywnej decyzji, ubezpieczenie pokryje koszty adwokata i postępowania. Jeżeli skontaktowałeś się wcześniej z prawnikiem, zazwyczaj on obejmuje zgłoszenie sprawy do ubezpieczyciela.

A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej

About A.Niemiec- Specjalista ds. ubezpieczeń ochrony prawnej